Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Paleografia: vanhojen käsialojen perusteet ja tulkinta

Paleografialla tarkoitettaan vanhojen käsialojen tutkimusta ja tulkintaa. Paleografian perusteiden osaaminen on tärkeää kaikille keskiajan ja varhaismodernin ajan historiasta ja kulttuurista kiinnostuneille. Uusista digitaalisista menetelmistä huolimatta tutkija törmää usein vanhojen aineistojen, käsialojen, kielen ja lyhenteiden vaikeaselkoisuuteen. Kurssilla tätä paleografista haastetta lähdetään purkamaan sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti. Ensiksi tutustutaan eri käsialatyyppien tunnistamiseen ja kehitysvaiheisiin keskiajalta 1900-luvulle. Käsialojen tulkintaa helpottaa, kun ymmärtää, miksi ne ovat juuri sellaisia kuin ovat. Toiseksi kurssilla perehdytään vanhoissa lähdeaineistoissa käytettyjen käsialojen erityispiirteisiin, kirjaimiin, lyhenteisiin, erikoissanastoon ja pääpiirteittäin myös kielioppiin. Samalla esitellään runsaasti erilaisia apuvälineitä ja tekniikoita vanhojen käsialojen lukemiseen sekä lähteiden tyylillisten ja kielellisten erityispiirteiden tunnistamiseen. Käsialojen tulkinnan lisäksi kurssilla tutustutaan lähdekriittisesti keskeisimpiin tutkijan käytössä oleviin varhaisiin lähdeaineistoihin ja niiden saatavuuteen, pääpainon ollessa noin 1500–1800-luvun Pohjolan ruotsin- ja suomenkielisissä pääosin saksalaistyyppisellä eli uusgoottilaisella käsialalla kirjoitetuissa aineistoissa. Ruotsin ja Suomen historiaa koskevien aineistojen lisäksi mukana on jonkin verran muidenkin maiden ja kielialueiden aineistoja. Kurssi sisältää lukuisia konkreettisia aineistojen, käsialojen ja kielen tulkintaan liittyä harjoituksia edeten helpommista (uudemmista) haasteellisiin (vanhempiin). Tekstiaineistojen lisäksi harjoitusmateriaaleina on vanhoja karttoja ja kuvia. Näin tarjottu teoreettinen tieto sekä apuaineistot ja -tekniikat limittyvät suoraan ja ymmärrettävästi opiskelijan tekemiin käytännön harjoitteisiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa paleografian perusteet, tunnistaa erilaiset käsialatyypit ja osaa omatoimisesti lukea vanhoilla käsialoilla ja kielimuodoilla laadittuja lähteitä. Lisäksi opiskelija osaa jatkossa itsenäisesti soveltaa paleografisia apuvälineitä ja taitoja, koska vanhojen käsialojen tulkinta on jatkuvaa oppimista erilaisia aineistoja käytettäessä. Opiskelija syventää osaamistaan vanhoista lähteistä ja niiden lähdekriittisestä käytöstä ymmärtäen niitä laajemmin ja syvällisemmin, halliten erityisesti varhaismodernin Ruotsin ja Suomen yhteisö-, sosiaali-, hallinto-, talous-, kulttuuri- ja kielihistoriaa koskevat keskeisimmät lähdeaineistot erityispiirteineen. Opiskelija osaa reflektoida, kuinka näitä aineistoja voi käyttää eri näkökulmista tutkimuksessa tai opinnäytetyössä.

Opetusmuoto

Kurssi toteutetaan itsenäisesti verkkokurssina Moodle-alustalla. Moodle-alustalla opiskelija saa teoreettista tietoa paleografiasta sekä apuvälineitä vanhojen käsialojen lukemiseen. Verkkokurssi etenee esitellen erilaisia lähdeaineistoja, joihin tutustumisen lisäksi sisältyy lukuisia tiiviitä käsialojen tulkintaharjoituksia tai muita soveltavia tehtäviä. Moodle-alustalle ilmestyy uusia tehtäviä noin kerran viikossa, mutta suoritusaikataulu on tarvittaessa joustava. Kurssin päättää laajempi käytännön taitoja testaava lopputyö, joka arvioidaan.

Kurssin arvosana määräytyy itsenäisesti suoritettavasta moniosaisesta, erilaisia aineistoja ja käsialoja sekä niiden tulkintaa sisältävästä lopputyöstä. Lisäksi kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien aiemmin kurssilla annettujen tehtävien ja harjoitteiden asiallista tekemistä, vaikka niitä ei erikseen arvioida. Lopputyön hyväksytty suorittaminen ei ole tietotaidollisesti mahdollista, mikäli ei ole tehnyt aiempia harjoitteita huolellisesti opiskellen.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille historianopiskelijoille, pääsääntöisesti aineopintoihin. Kurssi sopii aloittelijoille mutta myös vanhoihin käsialoihin jo aiemmin tutustuneille. Erityisesti kurssi on hyödyllinen Ruotsin ja Suomen myöhäiskeskiajasta tai varhaismodernista ajasta opinnäytetyötä suunnitteleville ja tekeville, mutta myös laajemmin vanhoista lähdeaineistoista ja paleografiasta kiinnostuneille opiskelijoille. Lisäksi kurssista on hyötyä esimerkiksi pohjoismaisen filologian opiskelijoille (ruotsin kielen kielihistoria), kulttuurintutkijoille, taidehistorioitsijoille ja sukututkimuksesta kiinnostuneille. Kurssin suorittamista helpottaa ruotsin kielen perusteiden hallinta, mutta se ei ole kynnyskysymys eikä täydellistä kielitaitoa tarvita, koska vanhojen aineistojen sanasto on rajattu ja sitä opitaan kurssin aikana.

Kurssin suunnitteluryhmä

Opettaja ja yhteyshenkilö: FM, tohtorikoulutettava Petteri Impola, Jyväskylän yliopisto
petteri.s.impola[at]jyu.fi

Opetuksen tuottaja

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos


Takaisin