Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus ylläpitää tarjontaa yliopistojen laitosten tuottamista verkkokursseista myös muille laitoksille ja organisaatiolle, jotka tarvitsevat yliopistotasoista humanistista verkko-opetusta.


Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus:

  • tuottaa ja jakelee yliopistotasoisia opinto-kokonaisuuksia verkkoon
  • kokoaa hajallaan ympäri maata olevaa asiantuntemusta mahdollisimman monen opiskelijan ulottuville
  • tarjoaa mahdollisuuden joustavaan, aikaan ja paikkaan sitomattomaan opiskeluun
  • parantaa opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia.
  • auttaa laitosten opettajia ja tutkijoita hankkimaan itselleen valmiuksia joiden avulla he pystyvät antamaan verkko-opetusta.
  • valmentaa opiskelijoita käyttämään uutta teknologiaa
  • osalllistuu partnerina eurooppalaisten historianlaitosten verkko-opetuksen kehittämiseen

Ketkä osallistuvat Valtakunnalliseen humanistiseen verkko-opetukseen?

Hankkeen käynnistäjiä olivat Turun- ja Tampereen yliopistojen historianlaitokset ja täydennyskoulutuskeskukset sekä Agricola - Suomen historiaverkko. Hankkeen laajetessa sen sopimusosapuoliksi tulivat seuraavat yliopistojen laitokset:

Helsingin yliopiston historian laitos (nykyinen Filosofian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos), Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos (Nykyinen Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos), Oulun yliopiston historian laitos, sekä Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineJyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitos, Joensuun yliopiston historian laitos (nykyinen Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitos) ja Åbo Akademin historian laitos.

Vuoden 2016 aikana mukaan tulivat seuraavien yliopistojen kirjallisuuden oppiaineet: Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus , Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus , Oulun yliopisto, kirjallisuus , Turun yliopisto, yleinen kirjallisuus , sekä Taideyliopiston Sibelius akatemia, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu. Maanpuolustuskorkeakoulu tuli mukaan myös vuonna 2017 ja Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden sivuainekokonaisuus 2018 ja vuonna 2019 Helsingin yliopiston tietokirjoittamisen tutkimuksen oppiaine.


Myös muut organisaatiot voivat käyttää hankkeen piirissä toteutettuja verkkokursseja opetuksessaan. Esimerkiksi Baltic Sea Region Studies ohjelma on käyttänyt hankkeen kautta tuotettuja ja välitettyjä kursseja opetuksessaan. Avoimissa yliopistossa voi myös suorittaa joitakin tällä sivulla mainittuja verkkokursseja, kts. lisää esim Tampereen- ja Turun yliopistojen avoimen korkeakouluopetuksen sivuilta.

Jos haluat ottaa organisaatiosi opetukseen joitakin näillä sivuilla mainittuja kursseja ota yhteyttä hankkeen koordinaattoriin Tapio Onnelaan.


Mitä verkko-opetus on?

Verkko-opetus monipuolistaa opintoja tietoverkkojen avulla. Internet suo mahdollisuuden opiskella joustavasti aikaan ja paikkaan sitoutumatta. Verkko-opintojen etuja ovat opetuksen visuaalisuus, erilaisten esitysmuotojen käyttö, vuorovaikutteisuus, suora pääsy globaaleihin tietokantoihin, sähköisiin arkistoihin ja kirjastoihin. Verkko-kursseilla voidaan yhdistää “elävän” kontaktiopetuksen ja verkko-opiskelun hyviä puolia.

Verkko-opetus tapahtuu yleensä erillisellä verkko-opetusalustalla, jonne kirjaudutaan erikseen. Opetusalustat mahdollistavat eri sähköisten työkalujen kuten keskustelupalstojen ja dokumenttien jakelun avulla vuorovaikutteisen opiskeluympäristön.

Hankkeessa mukana olevat laitokset tekevät verkkokursseja yhteistyössä. Verkon avulla voidaan jakaa laitosten erikoistietämystä laitosten välillä ja opiskelijat saavat kontakteja myös muiden laitosten opiskelijoihin, opettajiin ja tutkijoihin. Opiskelijoiden valinnan mahdollisuudet kasvavat kun opetustarjontaan tulee myös muissa yliopistoissa tehtyjä kursseja.


Rahoitus

Verkko-opetukseen osallistuvat laitokset maksavat verkkopetuksesta opiskelijakohtaisen maksun, koordinoinnin rahoittaa Turun yliopisto ja Agricola-Suomen historiaverkko. Opetusministeriö rahoitti hanketta vuoteen 2006.


Lisätietoja hankeen koordinaattorilta: Tapio Onnelalta <etunimi.sukunimi@utu.fi>