Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ruumis ja teoria

Ruumis ja teoria -kurssilla luodaan monitieteinen katsaus ruumiin teoretisoinnin päälinjoihin. Varhaisista ruumiin sosiokulttuurisista tutkimuksista (esim. Marcel Mauss, Mary Douglas) edetään tarkastelemaan yhteiskunnallisten käytäntöjen ruumiillistuneisuutta (esim. Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Judith Butler) ja päädytään pohtimaan ruumiin merkityksiä globalisoituneessa postmodernissa kulttuurissa (esim. Jean Baudrillard, Mike Featherstone, Michel Maffesoli). Kurssilla käsiteltävät teoreetikot ovat ruumista koskevan teorianmuodostuksen perustekstejä, monella tieteenalalla sovellettavaa yhteisomaisuutta. Painopiste on kuitenkin nykykulttuurin ruumiskeskeisyydessä 1980-luvulta alkaen ja sen herättämissä kriittisissä teoreettisissa ja poliittisissa näkökulmissa. Ruumiillisuutta tarkastellaan niin esitettynä (representaatiot) kuin koettuna (ruumiinfenomenologia). Kurssi kutsuu myös oman kehollisuuden kuunteluun ja reflektointiin, mikä pyritään huomioimaan kurssin suoritustavoissa.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Perus- aine- ja syventävien vaiheen kirjallisuuden opiskelijat

Kurssin suunnitteluryhmä

Ilmari Leppihalme

Opetuksen tuottaja

Kirjallisuus-oppiaine, Oulun yliopisto


Takaisin