Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Urheilun historia Suomessa

Kurssilla käsitellään urheilun kulttuurisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia kytköksiä 1800-luvun lopulta nykypäivään. Urheilu nähdään yhtäältä teollistuneen ja modernin ajan itsenäisenä kulttuuri-ilmiönä sekä toisaalta antiikista asti kulkeutuneiden perinteiden muovaamana pitkän keston ilmiönä. Sen lisäksi, että kurssi tarjoaa opiskelijalle perustietämyksen urheilun järjestökentän rakentumisesta, tarjoaa se myös näkökulman siihen, mitä urheilu on suomalaisille eri aikoina merkinnyt ja minkälaisin tavoin urheiluun on suhtauduttu. Kurssi antaa äänen etenkin niille ristiriitaisille näkemyksille, jotka jakoivat kotimaisen urheilun vasemmistolaiseen ja oikeistolaiseen kenttään lähes koko 1900-luvun ajaksi.

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:

• Urheiluilmiön synty ja kriittinen vastaanotto

• Urheilun kytkeytyminen kansanliikkeisiin ja politiikkaan

• Urheilu toisen maailmansodan puristuksessa ja propagandan välineenä

• Sukupuolinäkökulma urheiluun

• Doping ja urheilun medikalisoituminen

Eri teemojen avulla pyritään valottamaan sitä laajaa urheiluun liittynyttä kenttää, joka ulottui tavallisesta harrastajasta aina poliittisten liikkeitten määrittelemiin urheiluideologioihin. Kurssilla opiskelijat tutustuvat sekä monipuolisiin alkuperäislähteisiin että tutkimusteksteihin. Samalla opiskelijoille hahmottuu, minkälaista urheiluhistoriallista tutkimusta Suomessa on eri aikoina tehty ja mihin opiskelijan oma kiinnostus voisi urheiluhistorian alalla jatkossa suuntautua.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, jonka pääasialliset aineistot ovat luettavissa verkossa. Kurssi muodostuu vuoroviikoin tapahtuvista keskusteluista ja kirjoitustehtävistä. Kurssi kestää viisi viikkoa. Opiskelijoilta vaaditaan kolme kommenttia jokaiseen keskusteluun. Kirjoitustehtävistä muodostuu yhteensä 8-10 liuskaa tekstiä riippuen siitä, minkä laajuisena opiskelija haluaa kurssin suorittaa. Kurssin suorittamisesta opiskelija saa 4-5 opintopistettä.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Lauri Keskinen, kulttuurihistoria Turun yliopisto ja FM Maria Rantala, Suomen historia, Turun yliopisto

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto


Takaisin