Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Pervohistoriaa arkistojen valossa -verkkokurssi

Kurssilla tutustutaan arkistoihin ja arkistojen varassa tehtävään tutkimukseen lesbo-, homo-, bi- tai transteemoja käsittelevän tutkijan tiedontarpeiden näkökulmasta. Kurssi alkaa omakohtaisella perehtymisellä arkistoihin ja niiden käyttöön opiskelijoiden omien tutkimuskysymysten varassa. Arkistotyöskentelyä reflektoidaan verkkokeskusteluissa.
Kurssin toisessa osassa luetaan tutkimustekstejä arkistoaineistojen ei-heteroseksuaalisesta tulkinnasta. Käsiteltäviä teemoja ovat aineistojen tarjoamat vihjeet ja viitteet, mutta myös niiden aukot ja hiljaisuudet. Omaa työskentelyä kirjallisuuden ja aineistojen parissa reflektoidaan verkkokeskusteluissa.
Lopuksi suhteutetaan omaa arkisto- ja aineistotyöskentelyä keskusteluun yksityisen ja julkisen rajasta paneutumalla henkilötietolakiin, salassapitosäännöksiin ja tutkimuksen teon eettisiin ohjeisiin. Kurssin päätteeksi opiskelijat tuottavat ryhmätyönä ehdotuksia ja suosituksia arkistonhoitajille ja tutkijoille lesbo-, homo-, bi- tai transaineistojen käsittelemisestä ja tulkinnasta suomalaisessa kontekstissa.

Kurssi tutustuttaa opiskelijat konkreettisesti lesbo-, homo-, bi- tai transteemoja koskevaan arkistotyöskentelyyn ja siihen liittyviin erityiskysymyksiin. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää opiskelijalta aktiivista ja omatoimista arkistotyöskentelyä, perehtymistä oheiskirjallisuuteen ja aktiivista osallistumista verkkokeskusteluun, mukaan lukien ryhmätyön tekeminen.

Keskeinen opiskelumateriaali koostuu opiskelijoiden itsenäisesti kurssin aikana arkistoista etsimästä aineistosta. Merkittävä osa kurssin oheiskirjallisuudesta on kansainvälistä englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Opetusmuoto

Kurssin työympäristönä on moodle-oppimisympäristö. Kuten kaikki verkkokurssit, tämäkin rakentuu yhtäältä omatoimisen työskentelyn, toisaalta aikataulutetun ryhmätyöskentelyn varaan. Kurssin suorittaminen vaatii siksi verkkoyhteyksien päässä olemista koko kurssin ajan.

Laajuus: 8 op, 3 ov

Kurssin kohderyhmä

Kurssi vastaa tasoltaan syventäviä opintoja. Se sopii naistutkimuksen ja historian opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet tiedontuotannon normatiivisista ja eettisistä kysymyksistä. ja arkistolähteiden tulkitsemisen ongelmista. Kurssi tarjoaa perusvalmiuksia itsenäiseen tutkielma-työskentelyyn ja sopii siksi pohjustamaan gradun tekoa.

Kurssille voivat hakea ne Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Lapin, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistojen sekä Åbo Akademin naistutkimuksen opiskelijat sekä historian valtakunnallisen verkko-opetushankkeen jäsenyliopistojen historianopiskelijat.

Kurssin suunnitteluryhmä

Tuula Juvonen, Tampereen yliopiston naistutkimuksen laitos.
Lisätietoja: etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. 03-3551 6067.

Opetuksen tuottaja

Tampereen yliopiston naistutkimuksen laitos, Suomen Akatemia


Takaisin