Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Suomalaisuus populaarimusiikissa

Kurssin ideana on tarkastella suomalaisuuden ulottuvuuksia toisen maailmansodan jälkeisessä populaarimusiikissa. Suomalaisuus ymmärretään tässä symbolisena ja myös konkreettisena kulttuurituotantona, monikerroksellisena rakenteena, joka toisaalta heijastaa vallitsevia käsityksiä kansallisuudesta, toisaalta haastaa ja uudelleenluo niitä. Pohjimmiltaan kurssi käsittelee populaarimusiikin merkitystä kansalliselle identiteetille. Painotus on kulttuurintutkimuksen (cultural studies) lähestymistavoissa, ts. sosiaalisten käytänteiden ja kulttuuristen merkitysten välisissä suhteissa. Samalla populaarimusiikin kansallisuutta tarkastellaan historiallisena ilmiönä, jota tradition ja muutoksen ideat ovat määrittäneet. Konkreettisista näkökulmista tärkeimpiä ovat kulttuurinen vuorovaikutus sekä marginaalisuuden ja "keskuksen" välinen suhde. Kurssi kytkeytyy kiinteästi Yle Teeman tuottamaan 6-osaiseen televisiosarjaan Takamaa.

Kurssin suoritustavat ja laajus

6-viikkoisen kurssin pääasiallisena opetusmateriaalina ovat kurssin verkkosivuille viikoittain julkaistavat asiantuntija-artikkelit. Niiden pohjalta vuoroin keskustellaan, vuoroin tehdään kirjallisia, noin 1-2 sivun mittaisia harjoitustehtäviä. Oheislukemistot ja kirjallisuusluettelot mahdollistavat tarvittaessa syventymisen eri teemoihin. Verkkotyöskentely ja opintotehtävät tuottavat 1 ov:n perussuorituksen, varsinaista lopputyötä ei siis ole. Perussuoritusta voi täydentää 1 ov:n lisäsuorituksena, käytännössä 6-8 sivun mittaisena esseenä, esim. Takamaa-sarjan jonkin jakson analyysina tai jonkun artistin, yhtyeen tai ilmiön tarkastelulla suomalaisuus-tematiikan pohjalta. HUOM! Vaikka kurssi kytkeytyy kiinteästi Takamaa-sarjaan, opiskelijoilta ei vaadita tv-ohjelman seuraamista - lähinnä koska sarja esitetään Yleisradion digitaalisella kanavalla.

Kurssin sisältörunko noudattaa väljästi YLE:n televisiosarjan jaksoja. Televisiosarjan tavoin kurssi ei ole kronologisesti etenevä sarja suomalaisesta populaarimusiikista vaan tiettyjä tärkeitä teemoja painottava kokonaisuus. Koska Takamaa kuitenkin on draamadokumentti, joka yhdistelee fiktiota ja fakta-aineistoa, verkkokurssin yhteydessä teemoja räätälöidään ja niitä syvennetään historiantutkimukselliseen suuntaan. Lähestymistapa on temaattinen ja asteittain syvenevä. Niinpä suomalaisuutta ei pyritä lopullisesti määrittelemään vaan pikemminkin tuodaan esille suomalaisuuteen ja populaarimusiikkiin liittyviä käsityksiä, puhetapoja ja esityksiä. Kukin osio sisältää 1-2 tieteellistä artikkelia sekä erillisen kirjallisuuslistan oheislukemistoksi. Kurssi koostuu kuudesta osiosta:

1. Johdanto: suomalaisen populaarimusiikin historian yleislinjoja Osion tarkoituksena on luoda katsaus suomalaisen populaarimusiikin historiaan ja samalla johdattaa opiskelijat pohtimaan kurssin tematiikkaa.

2. Matala/korkea eli populaarimusiikin suomalaiset sivistyssodat Osiossa luodaan katsaus populaarimusiikin asemaan Suomen sodanjälkeisessä kulttuurissa ja kulttuurikeskustelussa.

3. Suomalaiset tähdet: rock ja iskelmä Tässä pohditaan musiikkitähtien merkitystä sekä suomalaisuuskäsitysten heijastajina että rakentajina.

4. Rock ja kansallinen mytologia Osio luotaa Kalevalan ja muun kansallisen mytologia-aineiston merkitystä rockmusiikille.

5. Etnisyys ja sukupuolisuus Tässä osiossa tarkastellaan, kuinka kulttuuri- ja sukupuoli-identiteettejä koskevan keskustelun nousun myötä populaarimusiikin suomalaisuuskäsitykset ovat problematisoituneet.

6. Suomipop globaalin ja kansallisen puristuksessa Osiossa pohditaan kansainvälisen menestyksen unelmaa ja sen merkitystä keskustelulle suomalaisuudesta popmusiikissa.

Lisäksi kurssin lopuksi järjestetään kevyt "palauteseminaari".

Opetusmuoto

6-viikkoisen kurssin opetusmateriaalina ovat kurssialueella viikoittain, pääsääntöisesti maanantaisin klo 12 julkaistavat asiantuntija-artikkelit. Niiden pohjalta vuoroviikoin keskustellaan, vuoroin tehdään kirjallisia harjoitustehtäviä. Keskustelutehtävissä opiskelijalta edellytetään vähintään 2 viestin lähettämistä. Kirjallisten tehtävien (miniesseet ja referaatit) pituus on 1-2 sivua eli noin 400-700 sanaa.

Joissakin osioissa opetusmateriaalia on niukalti, joissakin enemmän - etenkin esseissä tärkeintä on välttää voimien tuhlaamista ylipitkiin kirjoituksiin ja keskittyä tiivistämiseen jaloon taitoon!

Oheislukemistot, kirjallisuusluettelot ja keväällä 2004 Yle Teemalla esitettyyn Takamaa-televisiosarjaan liittyvä materiaali mahdollistavat tarvittaessa syventymisen eri teemoihin, mutta niiden käyttämistä ei edellytetä. Aikajana-osiosta löytyy jatkuvasti täydentyvä graafinen esitys suomalaisen populaarimusiikin historiasta. Linkit-osiosta löytyy koostetusti yhteyksiä artikkeleihin ja web-sivustoihin, jotka liittyvät kurssin tematiikkaan. Tekijänoikeussyistä johtuen kurssilla on valitettavasti vain niukalti musiikkinäytteitä.

Verkkokeskustelu ja kirjalliset tehtävät tuottavat 2 opintopisteen perussuorituksen, varsinaista lopputyötä ei siis ole. Tätä perussuoritusta voi kuitenkin täydentää kirjoittamalla tutkielman, josta saa 2 opintopistettä (ks. alla).

Keskusteluja varten on oma "Keskustelualue", johon pääsee kurssivalikon linkistä. Keskustelualueella on eri foorumeja: "Yleinen" on tarkoitettu kurssin suoritustapoihin, sisältöihin ja teknisiin seikkoihin liittyviin kysymyksiin ja kommentteihin. Täällä voidaan käydä myös vapaamuotoista keskustelua kurssin teemoista. Tämän lisäksi kolmen opintojakson suoritus tapahtuu keskustelufoorumilla. Kutakin näitä, osia 1, 3 ja 5, varten on oma fooruminsa, jotka avataan aikataulun mukaisesti. Keskustelualueella voi avata uusia keskusteluaiheita tai kommentoida aikaisempia viestejä.

Esseet palautetaan palautuslokerikkoon (linkki vasemmalla kurssivalikossa). Kurssivalikosta pääsee myös kurssin omaan sähköpostilistaan, jonka kautta voi lähettää henkilökohtaisia viestejä.

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin pääasiallinen suunnittelijana on FT Janne Mäkelä Helsingin yliopiston Renvall-instituutista. Muut tekijät ovat Turun yliopiston kulttuurihistoriasta: FT Kimi Kärki toimii kurssin tutorina, ja FL Henri Terho vastaa teknisestä toteutuksesta. FT Kari Kallioniemi ja VTM Hannu Puttonen ovat tarjonneet asiantuntija-apua ja sisältömateriaalia, jotka osin liittyvät heidän tekemäänsä, Yle Teemalla esitettyyn Takamaa-televisiosarjaan.


Takaisin