Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Runebergista riimuihin – Johdatus vanhan ruotsin kielen ja käsialojen ymmärrykseen. Från Runeberg till runorna – Inledning till förståelsen av det gamla svenska språket och gamla handstilar

Suomen ja muiden Pohjoismaiden historian tuntemus edellyttää ruotsin kielen tuntemusta. Vaikka ruotsin kieli on itse asiassa muuttunut melko vähän 1300-luvun lopun jälkeen, monet arkaaiset kielimuodot voivat olla hankalia vain nykyruotsia taitavalle. Samoin vanhat käsialat tuottavat usein päänvaivaa.

Kurssin tarkoituksena onkin antaa valmiudet lukea ja ymmärtää ruotsin vanhoilla kielimuodoilla kirjoitettuja tekstejä myös alkuperäisasussa, painamattomina.

Kurssi koostuu kolmesta osasta:
1. vanhaa ruotsia selventävästä kieliopista
2. tekstinymmärtämisestä, jossa opiskelija opettelee ymmärtämään vanhalla ruotsilla kirjoitettua tekstejä
3. paleografisesta osuudesta, jossa perehdytään 1200–1800 -luvuilla Suomessa ja Ruotsissa käytettyihin käsialoihin.

Kurssi etenee nimensä mukaisesti takautuvasti uudemmista teksteistä ja kielimuodoista kohti vanhempia kielimuotoja ja käsialoja.

Kurssi toteutetaan Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella yhteistyössä historian verkko-opetushankkeen, Jyväskylän virtuaaliyliopiston ja Jyväskylän yliopiston multimediayksikön kanssa. Toteuttajat ovat pääasiassa Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa, mutta kielellisenä asiantuntijana toimii lehtori Seija Tiisala Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitokselta.

Opetusmuoto

Kuvaus: Kurssi antaa valmiudet lukea ja ymmärtää vanhalla ruotsilla ja vanhoilla käsialoilla kirjoitettuja
tekstejä. Kurssi sopii niin historian kuin ruotsin kielen opiskelijoille.

Osallistujat saavat noin viikon aikaa tehdä tehtävän, joka käydään yhdessä lävitse verkkosessiossa sähköpostitse.
Tehtävämateriaali annetaan kurssin verkkosivuilla.

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Tentti tehdään kotona viikolla 22; sanakirjoja ym. apuvälineitä saa käyttää.
Tenttitehtävä(t) palautetaan opettajalle/opettajille postitse tai sähköpostitse.

Kurssin laajuus: 3-9 op

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on suunnattu ennen kaikkea korkeakouluopiskelijoille, jotka tarvitsevat vanhan ruotsin taitoa opinnäytetöissään. Sitä voidaan historiaoppiaineen ohella hyödyntää myös pohjoismaisen filologian (etenkin kielihistorian) opetuksessa, ja se sopii myös aikuiskoulutukseen ja sukututkimuksen tueksi. Tarkoituksena on tarjota valmis oppimateriaali myös ruotsinkielisenä niin suomenruotsalaisen kuin riikinruotsalaisen korkeakouluopetuksen käytettäväksi. Ensimmäiseksi toteutettavassa versiossa opetus tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijoilta edellytetään vähintään ruotsin kielen auttavaa ymmärtämistä.

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Jari Eilola (käsialat), FT Marko Lamberg (tekstit), FM Seija Tiisala(kielioppi) ja FM Jari Järvisen työryhmä

Kurssin esittelysivu

http://www.jyu.fi/gammalsvenska/


Takaisin