Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Matkailun historiaa

Matkailu on kiinteä osa sosiaalista, taloudellista, kulttuurista ja poliittista kehitystä. Matkailun historian kurssi tarkastelee matkailun historiaa monipuolisesti: yhteiskunnallisena ilmiönä, elinkeinona, kulttuuri- ja elämysteollisuutena sekä vapaa-ajan viettotapana. Kurssin osiot muodostavat sisällöllisesti kokonaisuuden ja samalla opiskelijat saavat tiedot historian alalla tehtävästä matkailututkimuksesta.

Virtuaalikurssi käsittelee matkailun olemusta eri aikakausina, siinä tapahtunutta muutosta ja nykyisen matkailun perustavia kysymyksiä kuten kriisialttiutta. Koko maapalloa koskevaa talouden ja kulttuurin globalisoitumista ja sen aiheuttamia muutoksia ja vaikutuksia kartoitettaessa eräs keskeinen ilmiö ja tutkimusalue on turismi. Turismi-käsitteellä tarkoitetaan teollis-tuneen ajan matkailua.

Verkkokurssin sisältö koostuu teemaan johdattelevasta osasta ja kahdesta temaattisesta kokonaisuudesta. Ne täydentävät ja syventävät opiskelijan tietoutta matkailun historiasta keskittyen matkailun organisoitumiskehitykseen ja matkailuun kulttuurisena ilmiönä. Matkailun kehitystä tarkastellaan analyyttisesti monesta eri näkökulmasta. Lähestymistapa on kaikissa osioissa ongelmakeskeinen. Verkkokurssin osioissa käytetään sekä kronologista että temaattista jäsentelyä.

Teemaosioiden sisällöt koostuvat aihetta ja tutkimusongelmaa analysoivista asiantuntija-artikkeleista sekä laajasta sähköisestä ja kirjallisesta lähdemateriaalista, jolloin opiskelijan kuva aiheesta muodostuu riittävän monipuoliseksi. Teemaosiot tarjoavat käsitteitä laajojen prosessien ymmärtämiseksi. Kurssilla käsiteltävät tutkimusongelmat liikkuvat niin ajallisesti kuin paikallisestikin laajalla alueella, jolloin kurssin haasteisiin kuuluu tarkastella Suomen-matkailun kehityksen ohella globaaleja matkailumuotoja ja -trendejä. Historiallisen tarkastelun avulla voidaan samalla saada syvyyttä matkailun kehityslinjojen ja matkailuelinkeinon nykytilanteen arviointiin. Historiantutkimus tarjoaa lähtökohtia uusille tulkinnoille ja samalla kyseenalaistaa yksittäisten tulkintojen lopullisuuden ja matkailun kaltaisten arkisten ilmiöiden yksiselitteisyyden.

Tavoite: Matkailun historian kurssi pyrkii antamaan käsitteelliset välineet sekä tiedolliset perusvalmiudet matkailun historian tutkimuksen keskeisiltä osa-alueilta. Opiskelija oppii tuntemaan mitä matkailuun liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan, havaitsee matkailun kehityksen historiallisuuden ja vaikutusyhteydet sekä huomioi matkailuilmiöön liittyvät kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset ulottuvuudet.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan seuraamalla verkosta kurssimateriaalia, tekemällä teemoihin liittyviä tehtäviä aikataulun mukaisessa järjestyksessä ja kirjoittamalla opintopäiväkirjaa (3 ov). Tämän lisäksi on mahdollista tenttiä teemaan liittyvää valinnaista kirjallisuutta tai kirjoittaa aiheeseen liittyvä essee (1 ov).

Opetusmuoto

Verkkokurssi


Takaisin