Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Hyötyliikuntaa ja kilpailua, marginaalilajeja ja viihdettä. Verkkokurssi liikuntahistorian muutoslinjoista

Kurssi käsittelee kokonaisvaltaisesti liikuntakulttuurin muutosta pitkällä aikavälillä eli säätyläisliikunnasta aina nykypäiviin saakka. Liikuntakulttuuria tarkastellaan kurssilla painokkaasti yhteiskunnallisena ilmiönä, jonka muotoutumiselle historiallinen konteksti, aika ja paikka, antaa vahvan leimansa.

Kurssin tavoite:
Kurssin keskeisenä tavoitteena on yhtäältä antaa kokonaiskuva liikuntakulttuuriin keskeisistä muutoslinjoista säätyläisliikunnan aikakaudesta moderniin, markkinallistuneeseen vaiheeseen saakka. Toisaalta kurssin tavoite on perehdyttää opiskelija syvällisemmin johonkin liikuntakulttuurin ajanjaksoon. Kolmas tavoite on perehtyä yhteen liikuntakulttuurin keskeiseen muutosteemaan. Kurssin jälkeen opiskelijoilla siis pitäisi olla paitsi hyvät pohjatiedot liikuntakulttuurin historiallisesta muutoksista myös käsitys muutoksiin vaikuttaneista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista taustatekijöistä.

Työtapa:
Kurssi toteutetaan Historian valtakunnallisen verkko-opetushankkeen, Joensuun yliopiston historian laitoksen, Jyväskylän yliopiston liikunnan sosiaalitieteiden laitoksen ja Joensuun yliopiston opetusteknologiakeskuksen yhteistyönä. Oppimisympäristö on WeBCT. Kurssiin sisältyy:
(1) yleinen perehtyminen liikuntakulttuuriin, joka tapahtuu opettajien tuottamien tekstien ja lisämateriaalilinkkien varassa.
(2) Syventyminen johonkin aikakauteen. Tämä tapahtuu aikakauden kannalta keskeiseen henkilöön tai ilmiöön paneutumalla. Opiskelijat saavat perusmateriaalin vinkit opettajilta ja etsivät itse lisää. Tuotos toimitetaan opettajan arvioitavaksi.
(3) Pureutuminen johonkin keskeiseen liikuntakulttuurin muutosta koskevaan
teemaan. Opiskelijat valitsevat teemansa ja saman teeman valinneet muodostavat ryhmän, joka itsenäisesti sopii työnjaosta ja lisämateriaalin hankkimisesta. Jokainen ryhmä tekee pohjatyönsä ja keskustelujensa perusteella yhteenvedon toiminnastaan muiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Opettaja valvoo ryhmien työskentelyä ja kontrolloi yhteenvedon tason.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on suunnattu aine- ja syventävissä opinnoissa oleville opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita liikuntakulttuurin historiasta ja yhteiskunnallisista reunaehdoista. Kurssi enimmäisopiskelijamäärä on 20.

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin valmistelee työryhmä, johon kuuluvat: dosentti Arto Nevala (arto.nevala@joensuu.fi, työryhmän vastuuhenkilö), professori Tapio Hämynen (tapio.hamynen@joensuu.fi), professori Antero Heikkinen (antero.heikkinen@joensuu.fi), assistentti Marko Junkkarinen (marko.junkkarinen@joensuu.fi), professori Harri Siiskonen (harri.siiskonen@joensuu.fi) sekä professori Hannu Itkonen (hannu.itkonen@sport.jyu.fi).


Takaisin