Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Matkailua ajassa – matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet

Matkailua ajassa -opintojaksolla perehdytään matkailun historiallisiin vaiheisiin ja toimijoihin. Jakson aikana tarkastellaan historian, kulttuurin ja perinteen hyödyntämistä matkailussa erityisesti autenttisuuteen, alkuperäisyyteen ja historiakulttuuriin liittyvien kysymysten avulla.
Opiskelija tutustuu opintojaksolla matkailuun historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Hän osaa hahmottaa nykyisiä matkailutrendejä osana matkailun historian pitkäaikaisia kehityslinjoja ja nähdä matkailun tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee matkailun historian keskeisiä käsitteitä sekä erilaisia matkailukäytäntöjä ja -toimijoita. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti matkailun eri muotoja historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan sekä kykenee hahmottelemaan niiden mahdollisia tulevaisuuksia.

Opetusmuoto

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija harjaantuu opintojakson aikana työskentelemään projektimaisesti pienryhmissä verkkoympäristössä. Opiskelutaidoissa kartutetaan siis ryhmätyöskentely- ja etätyötaitoja sekä suunnitelmallista ja luovaa projektityöskentelyä annetussa aikataulussa. Opiskelijan työn kokonaismääräksi on arvioitu 135 tuntia.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot.

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssi on toteutettu yhteistyössä: Leila Koivunen (yleinen historia), Eeva Raike (maisemantutkimus), Maija Mäki (etnologia) Turun yliopisto

Opetuksen tuottaja

Etnologia, yleinen historia, maisemantutkimus, Turun yliopisto


Takaisin