Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ylellisyyden historia

Ylellisyys liittyy keskeisesti materiaaliseen kulttuuriin, arvostuksiin, valintoihin ja kulutustottumuksiin, ihmisten välisiin suhteisiin, sosiaalisen aseman näyttämiseen ja sen tavoitteluun sekä elämäntapaan ja –laatuun, Ylellisyyden määritelmä, ylellisyysesineet ja –tuotteet ovat muuttuneet kautta aikojen. Ajan kuluessa aiemmista ylellisyystuotteista on tullut osa arkipäivää ja ne on omaksuttu osaksi laajemman kansanosan elämää, jolloin ylellisyyden tunnuksiksi on kehitetty uusia tuotteita ja asioita.

Kurssilla pohditaan niitä tekijöitä, jotka ylellisyyden käsitteeseen, ylellisyystavaroiden syntyyn ja ylellisyyden arvostamiseen ovat eri aikoina ja eri kulttuureissa vaikuttaneet. Kurssilla tarkastellaan ylellisyyttä ja sen manifestaatioita pitkällä aikavälillä, esihistorian puolelta aina tähän päivään saakka ja tulevaisuutta ennakoiden.

Kurssin tavoitteena on kehittää pohdiskelevaa ja tutkivaa oppimista ja materiaalisen kulttuurin tarkastelua pitkällä aikavälillä ja eri kulttuureissa. Kurssilla harjoitellaan myös vertaispalautteen antamista ja sen vastaanottamista.

Opetusmuoto

Verkkokurssi / toivottaessa kurssi voidaan järjestää osittain myös kontaktiopetuksena. Kurssiin liittyy itsenäisesti toteutettavia tehtäviä annetun materiaalin pohjalta, pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä itsenäisesti laadittava esseetehtävä.

Kurssin kohderyhmä

Kurssille voivat osallistua historian, arkeologian ja muut kulttuurien tutkimuksen opiskelijat.

Kurssin suunnitteluryhmä

Dosentti Liisa Seppänen

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus/Turun yliopisto


Takaisin