Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ylellisyyden historia

Ylellisyys on liittynyt ja liittyy yhä edelleen keskeisesti materiaaliseen kulttuuriin, ihmis-ten välisiin suhteisiin, sosiaalisen aseman näyttämiseen ja sen tavoitteluun, elämänta-paan ja -laatuun, arvostuksiin, valintoihin ja kulutustottumuksiin.

Ylellisyydellä ja sen manifestaatioilla on ollut laaja-alaisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia muun muassa materiaalien hankintaan ja hyödyntämiseen, tapakulttuurin muutoksiin, kaupankäyntiin ja käsityöläisyyteen, erilaisten sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten verkostojen syntymiseen ja vahvistumiseen, kulttuurien ja ympäristön muutokseen sekä ihmisten arvostuksiin ja asemoitumiseen.

Tällä kurssilla pohditaan niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ylellisyyden käsittee-seen, manifestaatioihin ja merkityksiin ja niiden muutoksiin eri aikoina ja eri kulttuu-reissa. Kurssilla tarkastellaan ylellisyyttä ja sen manifestaatioita pitkällä aikavälillä, esihistorian ja antiikin ajoista aina tähän päivään saakka ja hieman tulevaisuuttakin ennakoiden.

Kurssin tavoitteena on kehittää pohdiskelevaa ja tutkivaa oppimista sekä materiaali-sen kulttuurin tarkastelua pitkällä aikavälillä ja eri kulttuureissa. Kurssilla harjoitellaan myös keskustelevaa oppimista, vertaispalautteen antamista ja sen vastaanottamista.

Kurssiin liittyy tutustumista annettuihin materiaaleihin ja niiden pohjalta toteutettavia tehtäviä sekä itsenäisesti laadittava lopputyö.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, joka suoritetaan tehtäväkohtaisesti annetussa aikataulussa.

Kurssin kohderyhmä

Kurssille voivat osallistua historian, arkeologian ja kulttuurien tutkimuksen opiskelijat sekä muut tematiikasta kiinnostuneet opiskelijat.

Kurssin suunnitteluryhmä

Dosentti Liisa Seppänen

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus, Turun yliopisto


Takaisin