Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Historian johdantokurssi

... eli mitä jokaisen nuoren tulisi tietää historiantutkimuksesta?

Historian johdantokurssi on tarkoitettu historian opintoja aloittaville. Se on ensimmäinen tiivis johdatus siihen mitä historiantutkimus on. Kurssi esittelee historiantutkimuksen tarkoitusta, luonnetta, tutkimustapoja ja erilaisia näkemyksiä historiasta. Se johdattaa pohtimaan mikä on menneisyyden ja nykyisyyden suhde. Kurssilla selvitetään tieteellisen historiantutkimuksen traditiota ja roolia menneisyyttä koskevan tiedon tuottajana.

Kurssi koostuu kahdeksasta osuudesta, jotka ovat:
1. Historia ja minä
2. Historiankirjoitus
3. Historia tieteenä
4. Aineistot historiantutkimuksessa
5. Miten menneisyyttä tutkitaan?
6. Selittäminen
7. Esittäminen
8. Moraali

Kurssi alkaa pohdinnalla siitä miten historia sisältyy nykypäivään ja arkielämään. Tämän jälkeen esitellään historiaa tieteenä: mitä se on, miten se syntynyt ja muuttunut. Tutkimukseen perehdytään (tunnit 4-6) kuvaamalla historiantutkimuksen käytössä olevia aineistoja eli lähteitä, miten niitä luetaan ja tulkitaan, ja miten tutkimus pyrkii selittämään historiallisia ilmiöitä. Tämän jälkeen tarkastellaan historian esittämisen muotoja sekä tutkijan että vastaanottajan näkökulmasta. Kurssi päättyy historiantutkimuksen moraalin ja etiikan pohdintaan: mihin ja historiallista tietoa käytetään. Kurssin rakenne pyrkii jäljittelemään historiallisen tiedon syntyprosessia.
Johdantokurssi on johdatus historiantutkimukseen maailmaan, sen perinteeseen, merkitykseen ja tarkoitukseen; miksi sitä opetetaan yliopistossa; mihin sitä tarvitaan, miksi siitä puhutaan?

Kurssin esittelysivu

http://salima.tkk.utu.fi/public/johdantokurssi/


Takaisin