YHTEISTYÖSOPIMUS AGRICOLA SUOMEN HUMANISTIVERKKO -PORTAALIN TOIMINNASTA 

Yhteinen verkko-opetus on osa Agricola-portaalin toimintaa.


2. Sopimuksen kohde

Sopimuksessa sovitaan Agricola Suomen humanistiverkko -portaalihankkeen (myo?hemmin ’portaali’) toiminnasta.

Portaali on humanistisia tieteita? yleistajuistava verkkojulkaisu- ja palvelukokonaisuus, joka toimii tieteenaloja kokoavana ja yhteistoimintaa synnytta?va?na? foorumina.

Portaalin osoite on: https://agricolaverkko.fi/

Portaalin vastuulla on myo?s valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen koordinaatio ja tietohuolto. Verkko-opetusta toteutetaan sopimusosapuolten perustoimintana seka? yhteisella? erillisrahoituksella.

Sopimuksella uudistetaan Agricola-Suomen historiaverkon, myo?hemmin Agricola- Suomen humanistiverkon ja Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen, myo?hemmin Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen sopimukset ja kumppanuudet. Sopimukseen on sulautettu na?iden kahden hankkeen vanhat sopimukset.

Sopimusosap3. Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Ta?ma? dokumentti on allekirjoitettu sa?hko?isesti UTUsign-ja?rjestelma?lla? / This document has been electronically signed with UTUsign Agricola-portaalin_sopimus_allekirjoitettava_versio_4b-2022.pdf / 27183728-321a-46b0-9352-26c879b3458b / sivu/page 2(7)

uolet:

4. Portaalin johtoryhma?H

Portaalihanketta johtaa johtoryhma?, joka valitsee puheenjohtajan. Kukin sopimusosapuoli valitsee edustajan ja varaedustajan johtoryhma?a?n, jolla on hankkeessa ylin pa?a?ta?nta?valta. Johtoryhma?a?n voi kuulua myo?s muita humanistisen alan toimijoita, jotka johtoryhma? hyva?ksyy sopimusosapuoliksi. Sopimusosapuolten edustajat ovat a?a?nivaltaisia ja?senia? johtoryhma?ssa?. Johtoryhma? on pa?a?to?svaltainen, kun va?hinta?a?n nelja?n sopimusosapuolen edustaja on kokouksessa paikalla. Johtoryhma? vastaa:

1.    Osahankkeiden toimeenpanosta vuosittaisen budjetin rajoissa

2.    Kurssien hyva?ksymisesta? valtakunnalliseen opetustarjontaan

3.    Toimituskunnan ja portaalin pa?a?toimittajan valinnasta

4.    Ka?ytetta?vissa? olevan rahoituksen jakamisesta ja perusteista

Portaalin kokoukset pyrita?a?n ja?rjesta?ma?a?n vuorotellen eri laitoksilla ja verkkokokouksina, va?hinta?a?n kerran vuodessa, jolloin kokouksen ja?rjestelyvastuu on koordinaattorin avulla kokouspaikkakunnan laitoksella. Mika?li hanke ei ole budjetoinut matkakustannuksiin varoja, kustantaa kukin sopimusosapuoli itse matkakulunsa hankkeen kokouksiin.

elsingin yliopisto, yhteiskuntatieteellinen t5. Portaalin taloushallinto

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (myo?hemmin ’Turun yliopisto’) toimii hankkeen koordinaatioyliopistona ja vastaa portaalin koordinoinnista, taloushallinnosta ja tietohuollosta.

i5. Yhteistyo?n kuvause

Portaalin toiminta jakautuu portaalin verkko-opetuksen organisointiin seka? julkaisu- ja palvelutoimintaan.

Verkko-opetusta rakennetaan yhteistyo?ssa? siten, etta? opetuksesta ka?yta?nno?ssa? huolehtivat johtoryhma?n tai sopimusosapuolten perustamat tuotantotiimit, joiden laatimista kursseista johtoryhma? hyva?ksyy valtakunnalliseen opetustarjontaansa tulevan opetuksen. Sopimusosapuolten omaan opetukseensa valmistamia verkkokursseja otetaan yhteiseen tarjontaan kunkin sopimusosapuolen oman harkinnan mukaan. Johtoryhma? esitta?a? opetuksen yliopistojen laitosten ja tiedekuntien hyva?ksytta?viksi normaalin hallintomenettelyn mukaisesti.

Portaalin toimitustyo?ho?n perustettu toimituskunta johtaa julkaisu- ja palvelutoimintaa. Toimituskuntaan valitaan kustakin sopimusosapuolesta va?hinta?a?n yksi edustaja. Portaalin pa?a?toimittaja vastaa portaalin sisa?llo?sta?. Johtoryhma? valitsee toimituskunnan ja portaalin pa?a?toimittajan.

dekunta

Jyväskylän yliopisto

6. Portaalin rahoitus

Ta?ma? dokumentti on allekirjoitettu sa?hko?isesti UTUsign-ja?rjestelma?lla? / This document has been electronically signed with UTUsign Agricola-portaalin_sopimus_allekirjoitettava_versio_4b-2022.pdf / 27183728-321a-46b0-9352-26c879b3458b / sivu/page 3(7)

Portaalin toiminta rahoitetaan ja?senmaksuilla ja apurahoilla. Ja?senmaksun suuruuden pa?a?tta?a? portaalin johtoryhma? yksimielisesti. Turun yliopisto laskuttaa portaalin ja?senmaksun muilta sopimusosapuolilta. Laskutuskausi on yksi kalenterivuosi.

Turun yliopisto laskuttaa sopimusosapuolia osallistumisesta verkko- opetustarjonnassa oleville kursseille. Laskutusperusteena on kullekin kurssille hyva?ksytysti ilmoittautuneiden opiskelijoiden ma?a?ra?. Hinnoittelu on kurssikohtainen. Laskutuskausi on yksi kalenterivuosi. Lasku la?heteta?a?n viimeista?a?n laskutuskautta seuraavan tammikuun aikana. Jos laskun summa on alle 100 €, laskulle lisa?ta?a?n pienlaskutuslisa? 15 €.

Humanistis-yhteiskuntatietee7. Sopimusosapuolten oikeudet

Sopimus oikeuttaa sen osapuolia ka?ytta?ma?a?n ta?ysima?a?ra?isesti kaikkia Agricola- portaalin palveluja, julkaisuja ja verkko-opetusta. Sopimus oikeuttaa sopimusosapuolet ottamaan omiin opetusohjelmiinsa kaikki hankkeen piirissa? toteutetut verkkokurssit, seka? osallistumaan kurssien tuotantoon portaalin rahoituksella.

llinen tie8. Sopimusosapuolten velvollisuudet

Sopimusosapuolet pyrkiva?t ottamaan verkkokursseja oman tarpeensa mukaan opetusohjelmiinsa ja ottamaan ne pitka?ja?nteisesti huomioon opetuksessaan ja budjeteissaan seka? kehitta?ma?a?n omaa osallistumistaan verkkokurssien tuotantoon ja ka?ytto?o?n.

Sopimusosapuolet pyrkiva?t tiedottamaan hankkeen kurssitarjonnasta omille opiskelijoilleen opetusohjelmissaan mahdollisimman monia tiedotuskanavia ka?ytta?en, kuten muutakin opetusta. Sopimusosapuolet pyrkiva?t osallistumaan aktiivisesti portaalin toimitustyo?ho?n, palvelujen kehitta?miseen seka? verkko-opetuksen kehitystyo?ho?n, arviointiin ja raportointiin.

Turun yliopisto on portaalin koordinaatioyliopistona velvollinen huolehtimaan johtoryhma?n kokoon kutsumisesta seka? hankkeen taloushallinnosta.

dekunta

Tampereen ylio9. Opintosuoritusten hyva?ksi lukeminenp

Portaalin toimesta annettu verkko-opetus katsotaan sopimusosapuolten va?liseksi yhteistyo?ksi, jossa opintopisteet kirjautuvat sen laitoksen tai oppiaineen rekisteriin, jossa opiskelijalla on opiskeluoikeus. Joo-sopimuksen mukaisista opinto-oikeuksista kukin sopimusosapuoli pa?a?tta?a? erikseen.

isto, 10. Tekija?noikeudelliset sopimuksetY

Sopimusosapuolet varmistavat, etta? portaalin ka?yto?ssa? on organisaatiokohtaisesti vaadittavat ja riitta?va?t ka?ytto?oikeudet verkkokurssien ja?rjesta?miseksi. Oikeuksista

Ta?ma? dokumentti on allekirjoitettu sa?hko?isesti UTUsign-ja?rjestelma?lla? / This document has been electronically signed with UTUsign Agricola-portaalin_sopimus_allekirjoitettava_versio_4b-2022.pdf / 27183728-321a-46b0-9352-26c879b3458b / sivu/page 4(7)

verkostossa tuotettuun materiaaliin sovitaan kurssikohtaisesti erikseen kurssimateriaalin tuottajien kanssa. Hanke pyrkii neuvottelemaan sopimusosapuolille kurssien ka?ytto?-, muuntelu- ja pa?ivitysoikeudet erikseen sovittavien korvausten mukaan.

hteiskuntatieteiden 11. Kurssien ka?yta?nno?n ja?rjesta?minentiede

Kurssien hinnat ma?a?ritella?a?n kurssikohtaisesti ilmoittautuneiden opiskelijoiden mukaan. Johtoryhma? pa?a?tta?a? portaalin kurssitarjonnasta kutakin lukukautta varten erikseen. Kursseille ilmoittautuminen ja opiskelijavalinnat hoidetaan sopimusosapuolten osoittamien vastuuhenkilo?iden kautta.

kunta

Turu12. Rahoituksen kohdentaminen

Portaalin johtoryhma? pa?a?tta?a? ka?ytetta?vissa? olevan rahoituksen jakamisesta ja perusteista. Turun yliopisto huolehtii kustannusten seurannasta ja tilinpidosta.

n yliopi13. Tietosuoja

Sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan henkilo?tietojen ka?sittelyssa? voimassa olevaa Euroopan unionin ja kansallista tietosuojaa koskevaa lainsa?a?da?nto?a? (Tietosuojalaki 1050/2018 ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679). Mika?li sopimusosapuolet ka?sitteleva?t hankkeessa henkilo?tietoja toisen sopimusosapuolen lukuun, sitoutuvat sopimusosapuolet tekema?a?n siita? erillisen tietosuojasopimuksen.

Sopimusosapuolen vastuu tietosuojalainsa?a?da?nno?ssa? tarkoitetulle rekistero?idylle aiheutuneesta vahingosta ma?a?ra?ytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa tietosuojalainsa?a?da?nno?ssa? olevan vastaavan ma?a?ra?yksen mukaan.

sto humanistinen tiedekunta

Ita?14. Sopimusosapuolten vastuu

Sopimusosapuolet vastaavat va?litto?mista? vahingoista, jotka johtuvat sopimusosapuolen tahallisesti tai tuottamuksellisesti tekemista? virheista? tai laiminlyo?nneista?. Sopimusosapuoli ei vastaa kauppalaissa (355/1987) ma?a?ritellysta? va?lillisesta? vahingosta. Sopimusosapuolen kumulatiivinen vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa 10 000 euroon.

-Suomen ylio15. Sopimuksen pa?a?tta?minenpis

Sopimusosapuolella on oikeus irtisanoa sopimus yhden vuoden irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus pa?a?ttyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanoneen Sopimusosapuolen portaalin ka?ytto?o?n pa?a?ttyva?t irtisanomisajan ja?lkeen.

Ta?ma? dokumentti on allekirjoitettu sa?hko?isesti UTUsign-ja?rjestelma?lla? / This document has been electronically signed with UTUsign Agricola-portaalin_sopimus_allekirjoitettava_versio_4b-2022.pdf / 27183728-321a-46b0-9352-26c879b3458b / sivu/page 5(7)

Mika?li sopimusosapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, eika? reklamaatiosta huolimatta korjaa rikkomusta, sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siita? viivytyksetta? kirjallisesti toiselle osapuolelle.

to, historia- ja maa13. Sopimuksen tulkintaan liittyva?t erimielisyydetn

Riitatilanteet pyrita?a?n ratkaisemaan ensisijaisesti johtoryhma?ssa? neuvottelemalla. Mika?li riitaisuuksia koskevissa neuvotteluissa ei pa?a?sta? asiasta sopimukseen 60 pa?iva?n kuluessa, ka?sitella?a?n ta?ta? sopimusta koskevat riitaisuudet Varsinais-Suomen ka?ra?ja?oikeudessa.

Sopimus allekirjoitetaan sa?hko?isesti.

tieteiden laitos

Oul