YHTEISTYÖSOPIMUS SUOMEN HISTORIANLAITOSTEN VIRTUAALIOPETUKSESTA

Sopimuksen kohde:

Suomen historianlaitosten yhteisesti järjestämä virtuaaliopetus

SOPIMUS VALTAKUNNALLISESTA HISTORIAN VERKKO-OPETUKSESTA

Hankkeen sopimusosapuolet:

Helsingin yliopiston historian laitos, Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos Joensuun yliopiston historian laitos, Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos Oulun yliopiston historian laitos, Turun yliopiston historian laitos Tampereen yliopiston historiatieteen laitos, Historia vid Åbo Akademi, Torus (Tieteen- ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto)

Hankkeen tarkoitus ja luonne

Hanke on osa Suomen virtuaaliyliopistoa. Sen tavoitteena on tuottaa verkko-opetusta sekä historian opintokokonaisuuksia verkko-opintoina ja verkkotuettuna opetuksena. Verkko-opetusta toteutetaan sopimusosapuolten perustoimintana sekä erillisrahoituksella.

Hankkeen organisaatio

Hanketta johtaa johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii hankkeen johtaja Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Kukin sopimusosapuoli valitsee edustajan ja varaedustajan johtoryhmään, jolla on hankkeessa ylin päätäntävalta. Johtoryhmä vastaa osahankkeiden toimeenpanosta vuosittaisen budjetin rajoissa. Turun yliopiston historian laitos vastaa hankkeen koordinoinnista ja taloushallinnosta. Historian opiskelijoiden liitolta pyydetään edustaja johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmään voi kuulua myös muita historia-alan toimijoita, jotka johtoryhmä hyväksyy sopimuskumppaneiksi. Johtoryhmässä ovat äänivaltaisia jäseniä sopimuskumppaneiden edustajat. Johtoryhmä on päätösvaltainen kun vähintään neljän sopimuskumppanin edustaja on kokouksessa paikalla.

Yhteistyön kuvaus

Verkko-opetusta rakennetaan yhteistyössä siten, että opetuksesta käytännössä huolehtivat johtoryhmän tai sopimuskumppaneiden perustamat tuotantotiimit, joiden laatimista kursseista johtoryhmä hyväksyy valtakunnalliseen opetustarjontaansa tulevan opetuksen. Johtoryhmä esittää opetuksen yliopistojen historian laitosten ja tiedekuntien hyväksyttäviksi normaalin hallintomenettelyn mukaisesti.

Sopimusosapuolten oikeudet ja vastuut

Sopimus oikeuttaa

Sopimus oikeuttaa sopimuskumppanit ottamaan omiin opetusohjelmiinsa kaikki hankkeen piirissä toteutetut verkkokurssit, sekä osallistumaan kurssien tuotantoon hankkeen rahoituksella.

Turun yliopiston historian laitos on hankkeen koordinaatioyliopistona velvollinen huolehtimaan johtoryhmän kokoon kutsumisesta, informaation välittämisestä Opetusministeriöön ja Suomen virtuaaliyliopistohankkeeseen sekä hankkeen taloushallinnosta.

Sopimus velvoittaa

Sopimuskumppanit sitoutuvat ottamaan verkkokursseja oman tarpeensa mukaan opetusohjelmiinsa ja lupaavat ottaa verkkokurssit pitkäjänteisesti huomioon opetuksessaan ja budjeteissaan sekä kehittämään omaa osallistumistaan verkkokurssien tuotantoon ja käyttöön.

Sopimuskumppanit sitoutuvat tiedottamaan hankkeen kurssitarjonnasta omille opiskelijoilleen opetusohjelmissaan mahdollisimman monia tiedotuskanavia Käyttäen, kuten muutakin opetusta. Sopimuskumppanit sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti hankkeen kehitystyöhön, arviointiin ja raportointiin.

Opintosuoritusten hyväksi lukeminen

Hankkeen parissa annettu verkko-opetus katsotaan sopimuskumppaneiden väliseksi yhteistyöksi, jossa opintoviikot kirjautuvat sen laitoksen tai oppiaineen rekisteriin jossa opiskelijalla on opiskeluoikeus. Joo-sopimuksen mukaisista opinto-oikeuksista kukin sopimuskumppani päättää erikseen.

Tekijänoikeudelliset sopimukset

Sopimuskumppanit luovuttavat hankkeelle mahdollisuuden tehdä verkkokursseja koskevia sopimuksia. Oikeuksista verkostossa tuotettuun materiaaliin sovitaan kurssikohtaisesti erikseen kurssimateriaalin tuottajien kanssa. Hanke pyrkii neuvottelemaan jäsenilleen kurssien käyttö- muuntelu- ja päivitysoikeudet erikseen sovittavien korvausten mukaan.

Kurssien käytännön järjestäminen

Kurssien hinnat määritellään kurssikohtaisesti ilmoittautuneiden opiskelijoiden mukaan. Johtoryhmä päättää hankkeen kurssitarjonnasta kutakin lukukautta varten erikseen. Kursseille ilmoittautuminen hoidetaan sopimuskumppaneiden osoittamien vastuuhenkilöiden kautta. Kursseilla voidaan käyttää kotimaisten kielten lisäksi muitakin kieliä.

Rahoituksen kohdentaminen

Hankkeen johtoryhmä päättää käytettävissä olevan rahoituksen jakamisesta ja perusteista. Hanketta koordinoiva laitos huolehtii kustannusten seurannasta ja tilinpidosta. Hankkeen kokoukset pyritään järjestämään vuorotellen eri laitoksilla, jolloin kokouksen järjestelyvastuu on koordinaattorin avulla kokouspaikkakunnan laitoksella. Mikäli hanke ei ole budjetoinut matkakustannuksiin varoja, kustantaa kukin sopimuskumppani itse matkakulunsa hankkeen kokouksiin.

Sopimusten tulkintaan liittyvät erimielisyydet

Riitatilanteet pyritään ratkaisemaan johtoryhmässä neuvottelemalla. Tarvittaessa erimielisyyksistä äänestetään. Jos erimielisyyksiä joudutaan ratkaisemaan oikeusteitse se tapahtuu Turun käräjäoikeudessa.

Sopimuksen purkaminen

Sopimuskumppani voi purkaa tämän sopimuksen jos neuvotteluissa ei ole päästy yksimielisyyteen jolloin sopimus lakkaa olemasta sen sopimuskumppanin osalta voimassa yhden vuoden kuluttua irtisanomispäivästä.

Sopimusaika

Sopimus on voimassa toistaiseksi

Tästä sopimuksesta on laadittu 9 samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopimusosapuolelle.

Allekirjoitukset:

Helsingin yliopisto, historian laitos, Helsingin yliopisto, yhteiskuntahistorian laitos, Joensuun yliopisto, historian laitos, Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos, Oulun yliopisto, historian laitos, Turun yliopisto, historian laitos, Tampereen yliopisto, historiatieteen laitos, Historia vid Åbo Akademi, Torus-verkosto (Tieteiden ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto)